רוזס קליניק

תקנון

 1. ברוכים הבאים לאתר ROSESCLINIC. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון לקוחות ROSESCLINIC המפורט להלן. 
 2.  בכל שאלה ניתן לפנות בטלפון חינם –  03-9197062.
 3. אתר ROSESCLINIC Online הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות לטיפולים אסתטיים (להלן: "ROSESCLINIC​" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת מרפאות רוזס בע"מ מרחוב היקב 10, ראשון לציון, (להלן: " ROSESCLINIC") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.
 4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-ROSESCLINIC Online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ROSESCLINIC ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ROSESCLINIC על פי תקנון זה. 
 5.  לקוח המצטרף לשירות ROSESCLINIC, מצורף גם למועדון הלקוחות של ROSESCLINIC. בהצטרפותו לשירות ROSESCLINIC מאשר הלקוח כי קרא את תקנון וכי הוא מסכים לתנאיו, ובפרט אלו המפורטים בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לתקנון מועדון הלקוחות.
 6. השירות שניתן במסגרת ROSESCLINIC מוענק בתחומי מדינת ישראל ובסניפי ROSESCLINIC בלבד. (להלן: "אזור השירות"). יובהר כי על אף האמור לעיל ROSESCLINIC הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
 7. אספקת מוצרים שנרכשו Online ROSESCLINIC אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 
 8. ROSESCLINIC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי  ROSESCLINIC בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב – ROSESCLINIC לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 9. ROSESCLINIC, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות Online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 
 10. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

"המוצרים"

 1. טיפולי אסתטיקה הנמכרים מעת לעת ב- ROSESCLINIC.
 2. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 
 3. ROSESCLINIC אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב-  Online. ROSESCLINIC רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 
 4. אופן הצגת המוצרים ROSESCLINIC Online יקבע על ידי ROSESCLINIC מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את ROSESCLINIC. 
 5. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג "חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה/ במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. 
 6. במסגרת הרכישה ב ROSESCLINIC Online, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ROSESCLINIC. 
 7. הסרת שיער "ללא הגבלה" או כל מוצר אחר אשר יימכר כמנוי או
  ללא הגבלה – הלקוח מצהיר, מבין ומסכים כי הצלחת הטיפול תלויה הן בחברת רוזס קליניק והן בעקביות המטופל, עמידה והגעה למפגשים בהתאם לתכנית הטיפולים שקבעה החברה/המטפל.
 8. הלקוח מסכים ומאשר באופן בלתי חוזר כי במידה  ולא יעמוד בדיוק מרבי בתכנית הטיפול ויחסיר בטיפול אחד לפחות תוגבל העסקה ל-15 טיפולים מיום חתימת העסקה (דהיינו, 15 טיפולים "מקצה לקצה").
 9. בהתאם לכך, הובהר למטופל כי לא יינתן זיכוי משום סוג.

המחירים

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב – ROSESCLINIC Online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. ROSESCLINIC תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 
 2. בכל הנוגע למכירות Online ROSESCLINIC המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא"ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב Online אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי ROSESCLINIC. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון  באתר, שהוא מחיר ROSESCLINIC Online ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו למשך 8 יום בלבד.
 3. מחירי המוצרים המסומנים ב -בהנחה או במבצע או כדוגמתם יישמרו למשך 8 ימים ממועד ביצוע ההזמנה,  לא כולל הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים.יובהר כי הטבות קופונים ו/או שוברים אישיים לא נשמרות, והן יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה או במבצע יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 8 ימים מיום סגירת ההזמנה. מוצרים אשר נרכשים בהטבה כנגד מימוש של קופון / שובר אישי יסופקו עם ההטבה בכפוף לכך שהקופון / השובר האישי בתוקף במועד האספקה.  למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 8 ימים מיום סגירת ההזמנה, או לאחר תום תוקף הקופון או השובר האישי, הלקוח יחויב בגין המוצר נו בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע ו/או ללא הטבת קופון / שובר אישי. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ההזמנה המעודכנת ויישמרו לשמונה ימים נוספים (לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה).
 5. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 
 6. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח. 
 2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה" או "לרכישה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 
 3. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת Online ROSESCLINIC.
 5. ROSESCLINIC שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות Online ROSESCLINIC וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 
 6. מובהר כי שירות Online ROSESCLINIC אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים/טיפולים, בכפוף ליומן המרפאה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 
 2. על אף האמור לעיל ROSESCLINIC שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת ROSESCLINIC בעת מועד האספקה. 

 שעות פעילות ROSESCLINIC

 1. הקלדה של הזמנה באתר Online ROSESCLINIC אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. 
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בתוך 14 ימים מיום ההזמנה. 
 3. שעות הפעילות של המרפאה הינן כדלקמן:
  1. ימים א' – ה' : 19:00 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד שבע בערב).
  2. יום ו' וערבי חג : 13:00- 09:00 (מתשע בבוקר ועד אחד אחה"צ)
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות המרפאה וכן במועדי שעות הפעילות ו ROSESCLINIC אינה מחויבת למועדים אלה. 

אפשרות הזמנה

 1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית ו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות Online ROSESCLINIC ו/או דרך שליחת דוא"ל.   

אספקה

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי ROSESCLINIC (לעיל ולהלן: "הטיפול"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של ROSESCLINIC שלא לספק מוצרים כלשהם על ידי ROSESCLINIC בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. מובהר כי אספקת המוצרים/טיפולים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ROSESCLINIC שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. לאחר מילוי ההזמנה יתאם הלקוח מועד טיפול מבוקש מול המרפאה. מובהר כי ROSESCLINIC תציע מועדים לאספקה/טיפול בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. 
 4. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.
 5. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת הטיפול הקבוע שתואם יחויב הלקוח בדמי הטיפול במלואו. 
 6. אי עמידת ROSESCLINIC במועד האספקה/טיפול המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ROSESCLINIC בגין האספקה/טיפול. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי מכל סוג.
 7. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי ROSESCLINIC. 
 8. בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי ROSESCLINIC יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי ROSESCLINIC.  

החזרת/ביטול מוצרים

 1. על הלקוח לבדוק את מהות הטיפול וסוגו עם רכישתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למרפאה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. המרפאה תתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 מבצעים

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים ב Online ROSESCLINIC במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים"). 
 2. המבצעים הנערכים ב-  Online  ROSESCLINICהנם במסגרת מכירות Online  ROSESCLINICהנם בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים במרפאת ROSESCLINIC. ROSESCLINIC לא תהא מחויבת למכור, במסגרת  ROSESCLINIC Online​, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מרפאות שאינן ROSESCLINIC Online. כמו כן מבצעים שיתנהלו ב Online ROSESCLINIC לא יחייבו את ROSESCLINIC ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה. 
 3. במידה ו- ROSESCLINIC תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת Online ROSESCLINIC  אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר ע"י סימונו באתר). מחירי המבצע נשמרים למשך שמונה ימים מיום סגירת ההזמנה. מובהר כי בהתאם לאמור  לעיל, הטבות קופונים שוברים אישיים אינם נשמרים, ואלה יחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה.

 ביטול / שינוי הזמנה

 1. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים/טיפולים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה יישמרו המחירים והמבצעים לשמונה ימים מעת סגירת הזמנה המעודכנת, וזאת למעט הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. ניתן לבצע עדכון לזמן האספקה בלבד למועד אספקה שיחול עד לא יאוחר משמונה ימים ממועד ההזמנה המקורית. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת והמחירים יישמרו לשמונה ימים. לא כולל הטבות קופונים שוברים אישיים כאמור, שיחולו בתנאי שהקופונים/שוברים הינם בתוקף ביום האספקה. 
 2. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד. 
 3. ROSESCLINIC תהא רשאית לבטל הזמנה/טיפול ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה / טיפול.
 4. ניתן לבטל עסקה באחת מהדרכים הבאות: בטלפון למספר: 03-9197062; בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
 5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות ROSESCLINIC כפי שתהא מעת לעת. 

 רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

 1. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח  Online ROSESCLINIC יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח ROSESCLINIC. 
 2. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחותו/ ו/או דרך שליחת מייל למוקד Online  ROSESCLINIC. 
 3. מספר הטלפון  המרפאה לביצוע הזמנה טלפונית הינו – 03-9197062 (לעיל ולהלן: "מוקד שרות לקוחות"). 
 4. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

הערות למוצר

 1. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 3. התמונות הינן להמחשה בלבד. 
 4. תוקף המבצע הינו בהתאם למפורסם באתר, בכפוף לשמירת המבצעים וההטבות.
 5. מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני
 6. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים ("ספקי המוצרים"). הוראות סעיפים 62-73 יחולו בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים ושאספקתם מבוצעת בתיאום טלפוני, מפורט בסעיפים 62 -73 להלן, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון האחרות לבין הוראות סעיפים אלה יחולו הוראות סעיפים אלה. 
 7. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

ROSESCLINIC תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטב. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי הטיפול או בחלקו. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף, או במתן הנחה כספית בשווי הטיפול המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של ROSESCLINIC.

 1. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם  הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות  כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.

בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח  כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה. 

 1. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בהודעת דוא"ל ל- [email protected] .
 2. ROSESCLINIC תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. ROSESCLINIC לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל או לא מתבצע וכו'.
 3. הנתונים המופיעים לעניין הטיפולים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.
 4. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם למוצרים הרלוונטיים למוצר שנרכש.

אחריות

 1. ROSESCLINIC אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח Online ROSESCLINIC ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב- Online ROSESCLINIC ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בפרטי הלקוח ב Online ROSESCLINIC וכד'. 
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ROSESCLINIC ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, וכיוצא באלה טעויות. 
 3. הלקוח פוטר את ROSESCLINIC מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 
 4. ROSESCLINIC לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 
 5. ROSESCLINIC לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. 
 6. ROSESCLINIC לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו Online  ROSESCLINICואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל – ROSESCLINIC או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא ROSESCLINIC בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין ROSESCLINIC במסגרת Online ROSESCLINIC ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 
 2. ROSESCLINIC והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בראשון לציון בלבד. 

אבטחת האתר 

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
 2. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 3. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
 4. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

ROSESCLINIC תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות 

 1. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של ROSESCLINIC בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, ROSESCLINIC תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של ROSESCLINIC.

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת ROSESCLINIC בע"מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

ROSESCLINIC אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של ROSESCLINIC.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין ROSESCLINIC תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

 1. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ROSESCLINIC בכתב בהתאם להוראות כל דין. 
 1. ROSESCLINIC תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח. 

הזכויות של ROSESCLINIC באתר

 1. הקניין הרוחני ב –  Online ROSESCLINIC, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של ROSESCLINIC, או של צדדים שלישיים ROSESCLINIC קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 
 2. ROSESCLINIC שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 3. השמות ROSESCLINIC, Online ROSESCLINIC ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של ROSESCLINIC הם בבעלות מלאה ובלעדית של ROSESCLINIC, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ROSESCLINIC. 

(מעודכן לתאריך 21.7.2019)

Image Newletter

REGISTER

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה, לנהל את הגישה לחשבון וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.

דילוג לתוכן